De MR


Op onze school is een Medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Een directielid heeft een adviserende functie. De MR vergadert 5 6 keer per jaar. De MR heeft zowel instemmings- als adviesrechten. Vooral met het oog op de ontwikkelingen in het onderwijs en het contact met de ouders is deze raad een middel om dicht bij de school betrokken te blijven. De bevoegdheden en werkwijze van de MR zijn neergelegd in een reglement dat ter inzage ligt bij de MR-leden.

Namens de ouders hebben hierin zitting:
Janko Sterrenburg (voorzitter)
Anne Friedrich
Peter Streefkerk

Namens het personeel hebben hierin zitting:

Komenke van Dijk
Ellen de Lange
Lianneke Blokland (secr.)
Wim Wilkens (geen lid, maar een adviserende functie)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR):

Uit elke MR wordt een ouder en een personeelslid afgevaardigd naar de GMR waar bovenschoolse zaken aan de orde komen en die instemming of advies moeten geven over te nemen bestuursbesluiten.
Namens onze MR zijn afgevaardigd: Peter Streefkerk  en Komenke van Dijk.
Het mailadres van onze MR is: mr@dekandelaarameide.nl

Vergaderdata 2017-2018:

27 september verslag
21 november verslag
25 januari geen verslag van gemaakt.
20 maart verslag
16 mei verslag
2 juli verslag

Vergaderdata 2018-2019:
24 september
20 november
24 januari
19 maart
15 mei
8 juli