De MR


Op onze school is een Medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Een directielid heeft een adviserende functie. De MR vergadert 5 6 keer per jaar. De MR heeft zowel instemmings- als adviesrechten. Vooral met het oog op de ontwikkelingen in het onderwijs en het contact met de ouders is deze raad een middel om dicht bij de school betrokken te blijven. De bevoegdheden en werkwijze van de MR zijn neergelegd in een reglement dat ter inzage ligt bij de MR-leden.

Namens de ouders hebben hierin zitting:
Thera de Jong (voorzitter)
Jantine Streefkerk
Paulien Bakker

Namens het personeel hebben hierin zitting:

Komenke van Dijk
Ellen de Lange
Lianneke Blokland (secr.)
Wim Wilkens (geen lid, maar een adviserende functie)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR):

Uit elke MR wordt een ouder en een personeelslid afgevaardigd naar de GMR waar bovenschoolse zaken aan de orde komen en die instemming of advies moeten geven over te nemen bestuursbesluiten.
Namens onze MR zijn afgevaardigd: Paulien Bakker en Komenke van Dijk.
Het mailadres van onze MR is: mr@dekandelaarameide.nl


Vergaderdata 2020-2021
28 september verslag
11 november verslag
28 januari verslag
16 maart verslag
17 mei verslag
30 juni verslag

Vergaderdata 2021-2022
27 september verslag
16 november geen verslag
12 januari verslag
17 maart
9 mei
23 juni


Kalender

03 februari 2022
1e rapport mee
08 februari 2022
10-minutenavond
10 februari 2022
10-minutenavond
Meer Kalender