De MR


Op onze school is een Medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Een directielid heeft een adviserende functie. De MR vergadert 5 6 keer per jaar. De MR heeft zowel instemmings- als adviesrechten. Vooral met het oog op de ontwikkelingen in het onderwijs en het contact met de ouders is deze raad een middel om dicht bij de school betrokken te blijven. De bevoegdheden en werkwijze van de MR zijn neergelegd in een reglement dat ter inzage ligt bij de MR-leden.

Namens de ouders hebben hierin zitting:
Thera de Jong (voorzitter)
Jantine Streefkerk
Paulien Bakker

Namens het personeel hebben hierin zitting:

Komenke van Dijk
Ellen de Lange
Lianneke Blokland (secr.)
Wim Wilkens (geen lid, maar een adviserende functie)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR):

Uit elke MR wordt een ouder en een personeelslid afgevaardigd naar de GMR waar bovenschoolse zaken aan de orde komen en die instemming of advies moeten geven over te nemen bestuursbesluiten.
Namens onze MR zijn afgevaardigd: Paulien Bakker en Komenke van Dijk.
Het mailadres van onze MR is: mr@dekandelaarameide.nl


Vergaderdata 2018-2019:
24 september verslag
20 november verslag
24 januari verslag
19 maart verslag
15 mei verslag
8 juli verslag

Vergaderdata 2019-2020:
26 september verslag
14 november verslag
23 januari
17 maart
20 mei
6 juli