Identiteit

Identiteit

Christelijke identiteit School met de Bijbel "De Kandelaar" te Ameide

U ziet hieronder een foto van het 'identiteits-notenpad. 'Het notenpad start links onderin de hoek bij de kandelaar en eindigt rechts bovenin bij de foto van het meisje. Eigenlijk laat deze foto zien wat de praktijk van onze identiteit is. Een beschrijving van de onderdelen staat onder de foto.


Bijbel
Onze volledige naam is: "School met de Bijbel De Kandelaar". Dit betekent dat we de Bijbel als Woord van God aanvaarden. De Bijbel heeft een centrale, leidende  plaats op onze school. De Kandelaar heeft ook een betekenis voor onze school.

De grondslag van onze school is gebaseerd op de Bijbel als Woord van God en zoals die in de Apostolische geloofsbelijdenis is verwoord. Leerkrachten voelen zich geroepen om hun leerlingen de weg naar God te wijzen, zodat zij ook de aanwezigheid van God gaan ervaren in hun leven. Ook vertellen ze hen van de Liefde van God voor ons. En dat God zijn Zoon Jezus, als onze Verlosser naar de aarde zond. Onze school wil een gemeenschap zijn waarin de liefde tot God en je naaste centraal staat. We willen de kinderen christelijke waarden en normen bijbrengen. De leerstof wordt inhoudelijk verbonden met het christelijk geloof.

Een school waar je je thuis voelt!
We streven ernaar de kinderen te vormen in liefde, respect, vertrouwen, gezag, gehoorzaamheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. We willen een klimaat scheppen, waarin kinderen zich veilig voelen en geborgen weten. We corrigeren kinderen als ze anderen kwetsen, buitensluiten of als ze onzorgvuldig met hun omgeving omgaan.

Bidden
Er wordt op onze school gebeden. Elke dag danken en bidden we voor alles wat ons bezighoudt. Het schoolteam heeft op maandagmorgen een weekopening, waarbij ook het gebed centraal staat. Op vrijdagmiddag is er een weeksluiting.

Zingen
Vrijwel iedere dag wordt er gezongen in de klas. Er is op school een liedlijst in gebruik.  Op deze liedlijst staan psalmen, gezangen, opwekkingsliederen, liederen uit de bundel op toonhoogte, liederen uit het liedboek en kinderliederen die ook gezongen worden in de diverse kerken en geloofsgemeenschappen. Elke week staat er een psalm, gezang of lied van de lijst centraal die aan de kinderen wordt uitgelegd en aangeleerd.

Vertellen
Aan de hand van de lesmethode 'Levend water' wordt er verteld uit de Bijbel. Deze lesmethode werkt met een vertelrooster. 'Levend water' heeft hoofdstukken waar steeds een aantal vertellingen en een verwerking centraal staan.Bijbelverhalen worden gebruikt om te laten zien wie God is. Onze identiteit komt ook tot uiting in de viering van christelijke feesten.

Kerst
Op dit feest herdenken we de geboorte van Jezus, de Zoon van God, op aarde. In de groepen 1 en 2 worden er kerstvieringen gehouden met de kinderen en hun ouders/verzorgers. In de groepen 3 t/m 8 wordt de kerstviering gehouden in de kerk met de kinderen en hun leerkracht.

Pasen
Op Goede Vrijdag wordt er een Kandelaarontbijt georganiseerd. Op deze dag wordt de betekenis van Goede Vrijdag, het lijden en sterven van Jezus herdacht. Dit kan zijn door een viering in een van de kerken met de kinderen en de leerkrachten of in de eigen groep(om het jaar).  Ook het Paasfeest, de opstanding van Jezus uit het graf, wordt met de kinderen gevierd. Iedere leerkracht zal met zijn/haar groep daar een eigen invulling aan geven. Dit kan door een liturgie en muzikale inbreng van de kinderen gedaan worden.

Hemelvaart en Pinksteren
Er is in de vertellingen aandacht voor Hemelvaart. Hemelvaart is de dag waarop we gedenken dat Jezus terugkeerde naar Zijn Vader in de hemel. Pinksteren is het feest waarop we de uitstorting van de Heilige Geest vieren. Om het jaar is er een gezamenlijke 'Pinksterdienst' in een van de kerken met alle kinderen en leerkrachten van de school.

Bid- en dankdagen
Op deze dagen geven we uitdrukking aan onze afhankelijkheid van God als Schepper en bewaker van ons bestaan. We bidden en danken voor goede oogsten, opbrengsten, werkgelegenheid en economische welvaart. De verantwoordelijkheid van deze diensten ligt bij de kerk. Er is meestal een thema dat in de week van bid- of dankdag op school wordt uitgewerkt. Een schoolkoor of muziekgroep zorgt meestal voor de muzikale begeleiding.
Zending(geld)

We vinden het belangrijk dat onze kinderen leren delen. Er zijn veel ontwikkelingslanden, die onze steun kunnen gebruiken. Wij hebben daarom met onze kinderen, via Woord en Daad, uit de ontwikkelingslanden kinderen financieel geadopteerd. Elke dinsdag staat er in de klas een busje voor het inzamelen van geld voor deze kinderen.

Toelatingsbeleid leerlingen
Als het gaat om de aanname van leerlingen, geldt dat alle kinderen in principe welkom zijn. Wel wordt er van hun ouders/verzorgers een respectvolle houding ten opzichte van het christelijk geloof verwacht. Er zijn echter wel consequenties verbonden aan de christelijke identiteit van de school. Dit betekent dat van kinderen verwacht wordt dat ze participeren in de christelijke uitingsvormen, zoals ze gestalte krijgen op school. Tijdens het eerste gesprek of het aanmeldingsgesprek met ouders van een leerling wordt een duidelijke en heldere schets gegeven van het christelijk karakter van de school.

Toelatingsbeleid leerkrachten
Ook onze leerkrachten moeten het doel en de grondslag van onze Vereniging/school kunnen onderschrijven en ze moeten meelevend lid zijn van één van de PC-kerkgenootschappen.
 

Kalender

03 februari 2022
1e rapport mee
08 februari 2022
10-minutenavond
10 februari 2022
10-minutenavond
Meer Kalender