Leerlingenzorg algemeen

Leerlingenondersteuning op ‘De Kandelaar’
Basisscholen proberen om leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen zo lang mogelijk op school te houden en niet meteen door te verwijzen naar het speciaal basisonderwijs. Vanaf 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs een feit. Dit houdt in dat scholen zorgplicht hebben voor alle leerlingen die worden aangemeld.
In de praktijk betekent dit dat de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een steeds belangrijkere plaats inneemt bij ons op school. De intern begeleider neemt de coördinatie en organisatie hiervan voor haar rekening.

Om goed af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen is het in de eerste plaats van belang om eventuele problemen zo vroeg mogelijk te signaleren. We gebruiken daarvoor toetsen en observatie-instrumenten. We krijgen daarmee een goed beeld van de ontwikkeling van onze leerlingen en kunnen ons onderwijs hierop aanpassen. We hebben het schooljaar verdeeld in drie blokken en voor elk blok beschrijven de leerkrachten de doelen waaraan zij in dat blok aan gaan werken en de manier waarop zij dat gaan doen. Voor leerlingen voor wie persoonlijke doelen opgesteld worden, wordt een individueel handelingsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven wat de sterke en zwakke kanten van de leerling zijn, aan welke doelen gewerkt wordt en welke activiteiten ondernomen worden om deze te bereiken. Na een aantal weken wordt dit handelingsplan geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Voor leerlingen die werken met een eigen leerlijn wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Bekeken wordt op welk niveau we verwachten dat de leerling uitstroomt naar het voortgezet onderwijs en welke doelen de leerling dan tijdens de basisschoolperiode moet behalen.

In een aantal gevallen is het nodig dat een leerling breder in beeld wordt gebracht. In dat geval kunnen wij intelligentie- en/of persoonlijkheidsonderzoek laten uitvoeren door een orthopedagoge. Deze kan bijvoorbeeld het IQ van een leerling vaststellen of op andere gebieden de onderwijsbehoeften van een leerling bepalen. Soms komen er uit het onderzoek aanwijzingen voor een leer- of gedragsstoornis naar voren. Dan verwijst de orthopedagoge door naar een instantie voor GGZ.

Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen, worden zij regelmatig besproken tijdens groepsbesprekingen en ondersteuningsteambesprekingen. Tijdens deze besprekingen bekijken hoe we de leerlingen het beste verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Dat kan door hen extra hulp en oefening te bieden, maar ook door hen juist meer uitdaging te geven. De extra hulp kan zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied geboden worden. We hebben op school een remedial teacher en kanjer/sovatrainers die de leerkrachten hierbij kunnen ondersteunen. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, is er de Dolfijngroep.

Voor sommige leerlingen is het nodig om de hulp van externen in te schakelen. De intern begeleider onderhoudt contact met logopedisten, de schoolmaatschappelijk werkster, een kinderfysiotherapeute, ambulant begeleiders van scholen voor speciaal (basis)onderwijs, enz. Met elkaar proberen we zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de leerlingen.

Het systeem van de leerlingenondersteuning bij ons op school in een schema:
De algemene basisaanpak per groep
De gedifferentieerde basisaanpak voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
‘Uitvallende’ kinderen worden opgenomen in het ondersteuningstraject:
Na signalering en zorgvuldige analyse van het probleem worden extra hulpmiddelen ingezet.
Er wordt gewerkt met een apart programma via een handelingsplan en evt. wordt de remedial teacher, sovatrainer, een fysiotherapeut, enz.ingezet.
Bij onvoldoene resultaat kan uw kind aangemeld worden bij de Schoolbegeleidingsdienst voor nader onderzoek of verdiepte hulp.
Als intensievere hulp nodig is, wordt uw kind via het ondersteuningsteam aangemeld bij de toelatingscommissie van ons samenwerkingsverband Driegang. www.driegangrm.nl

Een kleine verzameling van interessante  'zorg' links:
Sbo Beatrix de Burcht Gorinchem
Samenwerkingsverband Driegang  Gorinchem en omstreken
Passend onderwijs
Zorg voor jeugd
Rivas