Logopedie

Goed leren spreken en luisteren is voor een kind van groot belang. Het is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling; verstandelijk, emotioneel en sociaal. Ook be´nvloedt het de leerprestaties, zoals het leren lezen en schrijven. In het dagelijks leven is het belangrijk om goed te kunnen communiceren. Het is dan ook van belang om problemen in de (mondelinge) communicatie te voorkomen. Zijn er (beginnende) problemen, dan is het belangrijk daar in een vroeg stadium en in nauwe samenwerking met ouders en leerkrachten iets aan te doen.

Bij alle kinderen in groep 2 neemt een logopedist na de zomervakantie de logopedische screening af. Hierbij wordt gekeken naar taal, spraak, mondfunctie, gehoor, luistervaardigheid en stem.

Na een logopedisch onderzoek of de logopedische screening kan het kind, in overleg met de ouders, worden doorverwezen. Dat kan zijn naar een huisarts, KNO-arts, tandarts, stottertherapeut of fysiotherapeur of naar een logopedist zodat er ook een behandeltraject opgestart kan worden.  

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met onze IB-er mevr. P. Borsje